Alueelta, Uutisia Hämeestä

Moreeni-Rastikangas yritysten synergiaverkko – ”MoRas Synergy”

Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta ovat noin vuoden selvittäneet Moreenin ja Rastikankaan yritysten yhteistyömahdollisuuksia, alueellisia vaikutuksia sekä kehittymispotentiaalia.
Marko Uusitalo
FacebookTwitterLinkedInEmail

Selvityksen pohjalta laadittua hanketta hoitaa Linnan Kehitys Oy:n projektipäällikkö Marko Uusitalo. Hankkeen rahoittajina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta ja ELY-keskus. Hankekausi kestää vuoden 2020 loppuun.

Hämeenlinnan Moreeni sekä Janakkalan Rastikangas sijaitsevat VT 3:n varrella lähellä toisiaan Suomen kasvukäytävän keskipisteessä. Alueet ovat osa kasvukäytävää, joka kulkee Helsingistä Seinäjoelle. Kasvukäytävä on Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ydin, jolla sijaitsee nyt lähes 50 prosenttia työpaikoista ja tehdään puolet maan yritysten liikevaihdosta.

Moreeni on innovatiivinen ympäristö, jossa teollisen alan yritykset voivat keskittyä erikoisalaansa ja ulkoistaa muita toimintoja alueen muille osaajille. Alueella on tällä hetkellä noin 50 yritystä ja noin 1 000 työpaikkaa 500 hehtaarin alueella. Visiona on laajentua 600 hehtaarin ja 5 000 työntekijän viihtyisäksi yrityspuistoksi.

Janakkalan Turengissa sijaitseva Rastikangas on noin 155 hehtaarin kehittyvä yritysalue. Alue soveltuu hyvin tuotanto-, logistiikka- ja varastotoimintaan ja tällä hetkellä alueen noin 20 toimivassa yrityksessä sijaitsee noin 340 työpaikkaa. Laajentumisvaraa alueella on noin 450 hehtaariin saakka.

Selvityksen perusteella alueella on potentiaali kehittyä, jos VT 3:lle avataan uusi eritasoliittymä alueiden väliin. Liittymä nivoisi yritysalueen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Hämeen liitto laatii liittymän vaikutuksista tänä vuonna valmistuvan selvityksen. Liittymä sisältyy tällä hetkellä voimassa olevaan maakuntakaavaan ja tullaan merkitsemään yleiskaavaan selvityksen valmistuttua.

Sijaintikunnat hyötyvät rakennusaikana välittöminä työllisyysvaikutuksina, investointeina ja verotuloina, tulevaisuudessa välillisenä työllisyysvaikutuksena. Vetovoimatekijöinä ovat sijainti keskellä kuluttaja- ja työvoimamarkkinoita, houkuttelevat asumis- ja vapaa-ajan mahdollisuudet, alueen energiavarmuus sekä hyvä julkinen liikenne. Välittömässä läheisyydessä on vahva osaamis- ja kehittämisympäristö oppilaitoksineen. Tulevaisuudessa vetovoimaa yrityksille tuovat sujuvat lupa-ja kaavoitusasiat, muuntojoustavat alueet, edulliset tuotannontekijät, yhteistyö yritysryppäiden kesken sekä uudenlaisten materiaalivirtojen hyödyntämismahdollisuudet.

Kiertotalouden vahva esiinnousu maailmanlaajuisesti luo tervetullutta painetta kunnille kehittää osa-aluetta. Jo nyt mahdollista hukkalämmön muuttamista tuottavaksi energiaksi pitäisi voimakkaasti edistää suurena potentiaalina alueen yrityksissä. Kiertotalouden tavoite on olla tuottamatta lisää tavaroita ja siirtää kulutus palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloutta hyödyntävää toimintamallia etsitään saavuttamaan synergiaetuja, kustannussäästöjä, positiivisia ympäristövaikutuksia ja vähähiilisyyttä.

Moreeni-Rastikangas -yritysalueelle pyritään kehittämään vetovoimatekijöitä, kuten teollisia symbiooseja. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluita. Toimivissa symbiooseissa, jotka käyttävät uusia huipputeknisiä ratkaisuja, syntyy myös uusia kaupallisesti menestyviä tuotteita.

Alueen kehittymistä vähähiilisempään suuntaan painotetaan tehokkaammalla tonttien käytöllä, yhteisten logistiikka-alueiden hulevesien käsittelyllä, purkujätteitä hyödyntämällä, muuntojoustavien tilaratkaisujen kehittämisellä sekä alihankintaketjujen päivittämisellä yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen toimenpiteet tulevat olemaan käytännöllisiä ja tiiviissä yhteistyössä sekä alueen yritysten että Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan kanssa. Hankkeen jälkeen saavutetut tulokset jäävät elämään normaalina yritysten liiketoimintana seurannaisvaikutuksineen. Yritysten välinen yhteistyöverkosto toimii ja on jatkossakin joustava ja markkinatilanteisiin proaktiivisesti reagoiva. Alueen toimintaa koordinoivat jatkossa kuntien elinkeinotoimijoiden yhteistyöstä vastaavat Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinotoimijat.

Kommentoi