Alueelta, Uutisia Hämeestä

Omistajanvaihdoksella yritykselle lisää elinkaarta

Omistajanvaihdoksiin ja yrityskauppoihin havahdutaan usein liian myöhään ja yleensä tulee kiire. Ongelmia ovat muun muassa jatkajan löytäminen ja arvonmääritys. Apuna prosessissa on erilaisia työkaluja.
Timo Kärkkäinen
Timo Kärkkäinen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Suomalaisten yksityisyritysten suureneva on­gelma on jatkajan löytäminen. Yrittäjän pois­jääminen yrityksestä on monesti iso harppaus varsinkin, jos yrittäjä itse on pitkää luotsan­nut yritystään ja on sen aikanaan perustanut. Yrityskaupassa hyvän jatkajan löytäminen, yrityksen arvon määrittäminen ja luottamus siihen, että yrityksellä on jatkuvuutta, askar­ruttavat yrittäjää itseään joskus jopa pelot­tavan paljon. Sukupolvenvaihdoksessa asiat saattavat olla helpompia, mutta kaikilta ei jat­kavia perheenjäseniä löydy.

Forssan Yrityskehitys Oy järjesti yritys­kaupan iltapäivän, jossa omistajanvaihdosai­hetta käsiteltiin sekä myymisen että osta­misen näkökulmasta. Ostajien ottaminen mukaan on uusi ajatus ja sillä pyritään autta­maan jatkajan löytymisessä. Ostajat voivat et­siä itselleen sopivaa yritystä, kun tietävät, mi­ten toimia asian suhteen. Arvonmääritykseen löytyy useita malleja ja yhtä oikeaa hintaa ei ole olemassa. Lopulta on kyse ostajan ja myy­jän välisestä neuvottelusta ja näkemyksistä. Usein näkemys hinnasta on ostajan ja myyjän kesken eriävä ja molemmille sopiva lopulli­nen hinta haarukoituu neuvotteluissa.

Yritystä voi kehittää kohti yrityskauppaa jo hyvissä ajoin ennen kauppahetkeä.

Yritystä voi kehittää kohti yrityskauppaa jo hyvissä ajoin ennen kauppahetkeä ja yri­tyksen arvon parantaminen voi toimia kehit­tämistyökaluna, vaikka kauppa ei olisikaan ajankohtainen lähitulevaisuudessa. Yrityksen kehittäminen myyntikuntoon voi viedä vuo­sia. Valmistautuminen edellyttää strategisia toimenpiteitä, niiden seurantaa ja tuloskun­non mittaamista. Toisaalta yritys, jossa asiaa ei ole valmisteltu ajoissa, voi olla vaikeasti myytävissä.

Työkalut yrityskauppaan valmistuessa

Merkintätalo Oy:n omistaja Arto Heino on alkanut hiljalleen pohtia oman yrityksensä tulevaisuuden vaihtoehtoja ja on suunnitte­lemassa omistajavaihdosta. Yrityksestä pyri­tään saamaan muutaman vuoden aikana en­tistä houkuttelevampi.

Kyseinen hanke pitäisi sisällään ns. liike­toimintakaupan sisältäen koneet, kaluston, materiaalit ja liikesuhteet. Omistajavaihdos­suunnitelman toteuttamisessa hyödynnetään Forssan Yrityskehitys Oy:n ammattitaitoa se­kä ulkopuolista partneria. Yhtenä mahdolli­suutena pidetään toimintamallia, jossa jatkaja tulisi mukaan yritykseen oppien yrityksen toimintamallin ja tuotteet. Samalla Heino olisi kehittämässä yritystä omien näkemystensä mukaisesti.

Muun muassa 3J on kehittänyt yrityskauppaan valmistau­tumiseen työkalun nimeltä Skyvalue, joka on korkealaatuinen strateginen työkalu yritys­arvon seuraamiseen ja kasvattamiseen ja se on tarkoitettu yritysten omistajille, johdolle, hallituksille ja sijoittajille.

Kommentoi