asiantuntija Erikoisasiantuntijapalsta

Virheelliset arvonlisäverovähennykset kuntoon IT-avusteisesti

Arvonlisäverotukseen olennaisesti kuuluva tavaroiden ja palveluiden hankintahintaan sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus on ollut ajankohtainen ja kuumempi puheenaihe kuin kevätsää, eikä suotta. Hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron virheellisen käsittelyn vuoksi arvonlisäveroa voi jäädä vähentämättä, jolloin arvonlisävero jää lopulliseksi kustannukseksi tai vähennys voidaan tehdä liian suurena, jolloin palautuksena saatu vero joudutaan maksamaan takaisin korkojen ja veronkorotuksen kera. Myös kiristyneen veronkorotuskäytännön myötä oikeamääräisten vähennysten tekemisen taloudellinen merkitys on korostunut. Vähennysten virheelliseen käsittelyyn pystytään puuttumaan ennakoivasti huolellisella oman liiketoiminnan arvonlisäverosuunnittelulla sekä IT-avusteisilla analyyseilla.
Tanja Lappalainen
FacebookTwitterLinkedInEmail

Vähennysoikeuteen liittyvät kysymykset ovat olleet viime aikoina korostuneesti esillä verotarkastuksissa ja Verohallinnon muissa yhteydenotoissa. Aiheen ajankohtaisuuteen vaikuttaa se, että Verohallinto julkaisi arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevan ohjeen Arvonlisäveron vähennysoikeudesta 11.3.2016, jossa otettiin laaja-alaisesti kantaa yleiseen arvonlisäveron vähennysoikeuteen mm. yleiskulujen, arvopaperien ja kiinteistöjen myyntiin liittyvien kulujen osalta sekä siihen, milloin konsernin emoyhtiöllä on vähennysoikeus hankinnoistaan. Lisäksi korkein hallinto-oikeus on antanut kuluvan kevään aikana kaksi yleiskulujen vähennysoikeutta koskevaa vuosikirjapäätöstä (KHO:2017:36 ja KHO:2017:38).

Verohallinnon ohjeistuksen ja uuden oikeuskäytännön tavoitteena on ollut selkeyttää rajanvetoa vähennyskelpoisten ja vähennyskelvottomien kulujen välillä. Tässä tehtävässä on onnistuttu ja ohjeessa on avattu selkeästi asiaa koskevan oikeuskäytännön merkitystä.  Ohjeen ja oikeuskäytännön myötä on selvää, että Verohallinto vaatii nykyään entistä tarkemmin arvonlisäverollisen ja -verottoman toiminnan osuuden huomioimista yleiskuluvähennyksessä silloinkin, kun vähennykseen oikeuttamattoman toiminnan osuus on suhteellisen vähäinen.

Tyypilliset ongelmatilanteet ja virheiden merkitys

Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen ns. perusoikeuksiin kuuluu vähennysoikeus tavara- ja palveluhankintoihin sisältyvästä arvonlisäverosta. Toisaalta hankinnoista, jotka eivät liity arvonlisäverolliseen toimintaan, ei ole vähennysoikeutta. Siitä huolimatta, että pääsääntö on selkeä, sen noudattaminen käytännössä on kuitenkin osoittautunut haastavaksi erityisesti tilanteissa, joissa yrityksen liiketoiminta muodostuu osin arvonlisäverollisesta ja osin arvonlisäverottomasta toiminnasta. Edellä mainitun kaltaisiin tilanteisiin liittyy kaksi tyypillistä ongelmaa. Ensimmäisessä verovelvollinen ei tunnista harjoittavansa verotonta toimintaa, jolloin myöskään kulujen vähennyskelvottomuutta ei tunnisteta. Tämä johtaa liian suuriin arvonlisäveronvähennyksiin ja riskiin veronkorotuksesta. Toinen tyypillinen ongelma on, että yritys jättää vähennyksen kokonaan tekemättä, vaikka hankintaan sisältynyt vero voitaisiin vähentää kokonaan tai osittain. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon ei sisälly riskiä veronkorotuksesta, mutta jättää arvonlisäveron yrityksen kustannukseksi. Edellä mainitut ongelmat johtuvat yleensä joko kirjanpidon järjestelmävirheistä tai inhimillisistä virheistä.

Tärkein syy käsitellä arvonlisäverovähennykset oikein on vähennysoikeuden käyttäminen siinä laajuudessa kuin se arvonlisäverolain mukaisesti on mahdollista. Arvonlisävero on lähtökohtaisesti tarkoitettu kuluttajalle vyörytettäväksi veroksi eikä tarkoitus pääse toteutumaan, jos yrityksen vähennysoikeuden käsittelyssä on virheitä. Lisäksi hankintojen arvonlisäveron oikealla käsittelyllä on huomattava merkitys yrityksen käytössä olevalle käyttöpääomalle, sillä hankintojen virheelliseen arvonlisäverokäsittelyyn sitoutuu huomattava määrä käyttöpääomaa, jos vähennystä ei pystytä hyväksi lukemaan yrityksen arvonlisäverolaskennassa.

Ongelmatilanteiden hallinta ja arvonlisäverovähennysten oikeellisuuden varmistaminen

Oman liiketoiminnan arvonlisäverotuksen tunteminen ja huolellinen arvonlisäverotehokkaan käytännön luominen on avainasemassa arvonlisäveroriskien hallinnassa. Virheiden tunnistaminen ja tilanteen haltuunotto on helpointa tehdä asiantuntijan avustuksella. KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijat ovat kehittäneet tätä varten erityisen IT-avusteisen ohjelman arvonlisäverovähennysten virheiden havainnoimiseksi. Ohjelman avulla pystymme käymään läpi kaikki yrityksen tilikauden transaktiot ja tunnistamaan virheellisesti käsiteltyjen hankintojen arvonlisäverot sekä mahdolliset riskit ilman, että yrityksen omia resursseja sitoutuu prosessiin.

Yrityksen arvonlisäverotuksen haltuunotto kannattaa aina, koska sen myötä yrityksen veroriskit saadaan minimoitua ja mikä tärkeintä, yrityksen arvokasta käyttöpääomaa saadaan vapautettua varsinaisen yritystoiminnan käyttöön.

Arvonlisäverotuksen asiantuntija

Kirjoittaja Tanja Lappalainen on KPMG Oy Ab:n arvonlisäverotuksen asiantuntija Lahdessa. Lappalaisen työnkuvaan kuuluu mm. yritysten, säätiöiden ja julkishallinnon yksiköiden neuvonta arvonlisäveroasioissa sekä avustaminen veroriita-asioissa. Lisäksi Lappalainen on muun ohella perehtynyt kansainvälisen kaupan, kiinteistöjen, rakennusalan ja rakennejärjestelyiden arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiin.

Erikoisasiantuntijapalstalle voi jättää kommenttikenttään kysymysehdotuksia eri aihealueista. Verkkolehden päätoimittaja päättää, mitä  kysymyksiä ja asiantuntijoiden vastauksia julkaistaan.