Lakimiehet vastaavat, Teema

Lähetetty työntekijä – mikä se on?

Teemu Summanen
Pixhill.com / dotshock
FacebookTwitterLinkedInEmail

Yritysten liiketoiminta on nykyään usein jakaantunut yritysten sisällä tytäryrityksiin, jotka sijaitsevat eri maissa. Työntekijät liikkuvat sujuvasti esimerkiksi EU:n sisällä valtiosta toiseen tekemään töitä ja erilaisia projekteja. Liittyykö työntekijöiden siirtymiseen toiseen valtioon jotain säädöksiä tai onko tällainen siirtyminen täysin vailla sääntelyä? Ei ole – alla on selostettu pintaraapaisuna, mistä on kyse.

Työntekijöiden lähettämisestä on kyse silloin, kun ulkomainen työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön tai suomalainen työnantaja lähettää työntekijän Suomesta ulkomaille. Työntekijän tulee tällöin työskennellä muussa valtiossa kuin lähettäjämaassa ja lähettämisen on tapahduttava vain rajoitetuksi ajaksi. Työntekijöitä voidaan lähettää alihankintana, vuokratyönä tai yritysryhmän sisäisenä siirtona.

Suomeen ja Suomesta lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia riippumatta siitä, onko työnantaja EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta. Lakia ei kuitenkaan sovelleta kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten aluksilla työskenteleviin. Lain lähtökohtaisena ideana on, että lähetetyn työntekijän työsopimukseen on sovellettava tiettyjä Suomen säännöksiä ja määräyksiä (muun muassa työehtosopimuksen määräyksiä) siltä osin kun ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin muutoin sovellettavat säännökset.

Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan sellaisenaan työturvallisuuslain, työterveyshuoltolain ja nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Osittain sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännöksiä. Lisäksi lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä.

Laissa on poikkeus ammatti- tai erikoistyöntekijän suorittamaan tavaran kokoamis- tai asennustyöhön, joka muodostaa olennaisen osan tavaran toimitussopimuksesta ja joka on välttämätön toimitetun tavaran saattamiseksi käyttökuntoon. Tällöin kyseisen työntekijän suorittamaan työhön ei sovelleta palkallista vähimmäisvuosilomaa tai eri työlainsäädännössä olevia säännöksiä. Edellytyksenä poikkeamiselle on, että työntekijän lähetettynä olo kestää enintään kahdeksan kalenteripäivää, mihin lasketaan viimeisten 12 kuukauden ajalta kertyneet kaikki ajanjaksot. On hyvä huomata, että poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta rakennusalan töissä.

Laki- ja veroneuvonta

Hämeen kauppakamarin jäsenillä on käytettävissään maksuton perusneuvonta laki- ja veroasioissa.

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@hamechamber.fi

Yhteydenottopyynnöt lakimiehille voi halutessaan jättää myös kauppakamariin puhelimitse, p. 075 7566 700.

Lakineuvonnasta vastaa Ernst & Young Oy:n oikeustieteen maisteri Teemu Summanen, puh. 050 324 9086

Kommentoi